Stadgar Mellan­svenska Veteran­serien H65

/Senast reviderade vid årsmötet den 17 september 2019/


Mellansvenska Veteranserien, är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Värmlands län som organiserar och genomför tävlingsspel i golf för klubblag.§ 1 Syfte

Syftet med Mellansvenska Veteranserien H65, i fortsättning kallad MsV, är att organisera och genomföra matchspel i serieform mellan klubblag av herrar 65 år och äldre. En aktivitet där deltagarna får förutom tävlingsmomentet även motion och rekreation samt en trevlig social samvaro, dvs friskvård.

§ 2 ANSLUTNA KLUBBAR

Alla till Svenska Golfförbundet (SGF) anslutna klubbar i de ovan nämnda länen som önskar delta i verksamheten och är beredda att acceptera uppställda villkor, tävlingsreglerna, är välkomna att ansluta sig till organisationen.

§ 3 LEDNING

Verksamheten skall ledas av en styrgrupp som består av en gruppledare för varje serie samt av en kassör. Styrgruppen bör bestå av, om möjligt, minst en ledamot från varje berört län. Till ledamot i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem, H65 eller äldre, i klubb som är ansluten till organisationen.

Styrgruppen skall: Styrgruppen sammanträder minst två gånger om året och i övrigt när minst tre av dess ledamöter så begär.

§ 4 EKONOMI

Verksamheten finansieras genom av årsmötet beslutade avgifter från anslutna klubbar. MsV har ett eget plustgirokonto, 50 96 52 – 4 och är en registrerad ideell förening med org.nr: 802 435 – 6837.

§ 5 FIRMA­TECKNARE

Organisationens firma tecknas av styrgruppens kassör. Vid långvarigt förfall för kassören tecknas firman av styrgruppens ordförande eller en av styrgruppen särskilt utsedd ledamot i förening, dock längst fram till nästkommande årsmöte.

§ 6 VERKSAMHETS- & RÄKEN­SKAPSÅR

Organisationens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 7 ÅRSMÖTE

Organisationens ordinarie årsmöte hålls under september månad.
Kallelse till årsmötet utsänds av styrgruppen senast två veckor före mötet. Bifogat är föreslagen dagordning samt behövliga handlingar för de ärenden, som kommer att behandlas på årsmötet. Vid årsmöte får endast de i dagordningen upptagna frågorna tas upp till beslut.

BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

BESLUT VID ÅRSMÖTET

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgöres genom lottning. Röst får avges endast vid personlig närvaro.

OMRÖSTNING VID VAL

skall ske med slutna sedlar, om någon delegat begär det.

§ 8 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl ansluten klubb som styrgruppen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion skall vara skriftlig och ha inkommit till styrgruppen senast tre veckor före årsmötet. Inkomna ärenden, jämte styrgruppens kommentar eller förslag till beslut, skall ingå i utsänt underlag till årsmötet.

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte inkallas av styrgruppen, när så anses påkallat. För beslut och val gäller samma bestämmelser som för ordinarie årsmöte.

§ 10 DELEGATER TILL ÅRSMÖTE

Varje deltagande klubb i MsV:s H65-serier har en röst per klubb. Antalet deltagare på årsmötet från respektive klubb är obegränsat.

§ 11 STADGE­ÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen anges av såväl medlemsklubbarna som styrgruppen.

§ 12 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 1. Mötets öppnande. Fastställande av föredragningslista.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för mötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föreningens årsredovisning och styrgruppens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrgruppen.
 8. Gruppledarnas rapporter.
 9. Motioner från klubbarna.
 10. Ärenden från styrgruppen.
 11. Kassörens redovisning av föreningens ekonomi samt fastställande av avgifter för nästa år.
 12. Fastställande av spelordning, serieindelning samt speldagar för nästa år.
 13. Fastställande av platser och datum för avslutningstävlingar nästa år.
 14. Val av ordförande i styrgruppen för en tid av ett år.
 15. Val av kassör för en tid av två år.
 16. Val av halva antalet övriga ledamöter / gruppledare i styrgruppen för en tid av två år.
 17. Val av två revisorer för en tid av ett år. (I detta val får ej styrgruppens ledamöter delta).
 18. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. (En tredje väljs av styrgruppen).
 19. Övriga frågor.
 20. Fastställande av plats och datum för nästa årsmöte.
 21. Utdelning av diplom till seriesegrarna för året.
 22. Utdelning av vandringspris och diplom till årets ”Mellansvensk Veteranmästare H65”.
 23. Mötets avslutning.